Algemene leveringsvoorwaarden

 • 100% Vegan & Natuurlijk
 • Uniek Assortiment
 • Zichtbare Resultaten
 • Persoonlijke Online Begeleiding

ALGEMENE VOORWAARDEN QAQAO NEDERLAND B.V.

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Aanbieding: het Schriftelijke aanbod van Leverancier om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid Producten te leveren;
  2. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst met Leverancier heeft afgesloten of wenst af te sluiten, dan wel diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsopvolger of –verkrijgende erfgenamen;
  3. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Leverancier;
  4. Leverancier: Qaqao Nederland B.V. gevestigd te Oud-Beijerland, alsmede haar groeps- en/of eventuele dochtermaatschappijen en de aan haar gelieerde ondernemingen;
  5. Medewerker: de natuurlijke persoon die namens Leverancier de Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uitvoert;
  6. Order: de opdracht tot levering van Afnemer;
  7. Overeenkomst: elke afspraak tussen Afnemer en Leverancier tot het leveren van producten door Leverancier ten behoeve van Afnemer;
  8. Privacy voorwaarden: de door Afnemer in acht te nemen privacy voorwaarden van Leverancier (alle gegevens in de ruimste zin des woords).
  9. Product: onder het woord Product of Producten vallen alle te leveren of geleverde Product of Producten en diensten;
  10. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
  1. alle Orders, Aanbiedingen en alle Overeenkomsten van, betreffende onder andere maar niet uitsluitend levering en/of vervaardiging van Producten en/of het verrichten van diensten met betrekking tot de Producten, tenzij vooraf Schriftelijk met Leverancier anders is overeengekomen;
  2. Overeenkomsten met Leverancier waarbij voor de uitvoering door Leverancier derden dienen te worden betrokken;
  3. uit eerdere Overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier voortgekomen na- of deelbestellingen, respectievelijke nageleverde (deel)diensten.
 3. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden volgt onder andere, maar niet uitsluitend, uit het door Afnemer zonder tegenwerping van Leverancier accepteren van een Aanbieding waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.
 4. Afnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die Afnemer, mede in haar relatie tot Leverancier, behoort na te leven of in overeenstemming met Leverancier heeft vastgesteld en Afnemer garandeert deze in acht te nemen.
 5. Verwijzingen door Afnemer naar hun eigen voorwaarden worden door Leverancier uitdrukkelijk afgewezen. Bij verschillen of tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, geldt de Nederlandse tekst.
 6. Afwijkingingen van, en aanvullingen op, deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een Overeenkomst.
 7. In geval van strijdigheid prevaleren specifiek overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene voorwaarden.
 8. Schriftelijke afwijkingen worden geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, voor zover zij niet in de plaats treden van deze algemene bepalingen.
 9. Indien de rechter mocht beslissen dat één of meer bedingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is/zijn, dan laat dat de geldigheid van alle overige overeengekomen bedingen onverlet. Voor de bepalingen die in dit verband niet toepasselijk zijn, zal een bepaling in de plaats treden die het meest aansluit bij de niet-toepasselijke bepalingen, doch die wél voldoet aan alle toepasselijke (overheids)voorschriften.
 10. Indien Leverancier deze Algemene Voorwaarden al meerdere keren aan Afnemer ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Leverancier hoeft dan de Algemene Voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen of op een andere wijze kenbaar te maken om deze op volgende Overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2 Orders en prijzen

 1. Alle door Leverancier afgegeven prijslijsten zijn vrijblijvend en aan voortdurende prijswijzigingen onderheving. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen. Prijzen luiden te allen tijde in euro’s, tenzij anders aangegeven.
 2. Iedere Aanbieding van Leverancier is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn, doch voor maximaal 30 (zegge: dertig) dagen. Een Aanbieding waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende Aanbieding heeft Leverancier het recht dit aanbod of deze Aanbieding uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Het aanbod en/of de prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 3. Bij samengestelde Orders bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Alle prijzen van Leverancier, daaronder begrepen de in een Aanbieding vermelde prijzen, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport-, reis- (en eventueel verblijf-), verzend- en administratiekosten en kosten van eventueel ingeschakelde derden, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de Aanbieding is gebaseerd op door Afnemer verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Leverancier het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 6. Leverancier kan niet aan zijn Aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. De gevolgen van naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de Order in werking treden, komen voor rekening van Afnemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Opdrachtnemner die gevolgen op de dag van de Order had kunnen voorzien.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Afnemer de Aanbieding van Leverancier op welke wijze ook heeft geaccepteerd. Indien de aanvaarding door Afnemer (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier Schriftelijk anders aangeeft.
 2. Leverancier is pas gebonden aan:
  1. opdrachten of bestellingen van Afnemer waarbij Leverancier geen voorafgaande Aanbieding heeft gedaan,
  2. mondelinge afspraken
  3. aanvullingen of wijzigingen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst,

nadat Leverancier deze Schriftelijk heeft bevestigd aan Afnemer dan wel zodra Leverancier – zonder tegenwerping van Afnemer – net de uitvoering van de bestelling of andere afspraken is begonnen.

 1. Indien door Leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken ten tijde van de aanbiedingsfase en ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Leverancier aanvaardt een Offerte van een Afnemer onder de stilzwijgende voorwaarde, dat uit eventueel in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van Afnemer blijkt. Leverancier is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of verder te leveren, van Afnemer zekerheidsstelling te vorderen voor tijdige en algehele nakoming van haar betalings- en overige verplichtingen. Indien Afnemer hiermee in gebreke blijft, is Leverancier van haar verplichting tot levering of verdere levering ontslagen, zonder dat Afnemer enig recht op schadevergoeding heeft en onverminderd Leveranciers recht op vergoeding van schade en kosten.
 3. Indien nadat de Overeenkomst is aangegaan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze wijzigingen tijdig en Schriftelijk ter kennis van Leverancier te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico dat deze wijzigingen niet (correct) worden doorgevoerd voor rekening van Afnemer. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met eventuele ondergeschikten van Leverancier binden Leverancier niet dan nadat en voor zover zij door Leverancier Schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Duurovereenkomsten tussen Leverancier en Afnemer worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Indien de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Afnemer of van bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor Schriftelijk akkoord is gegeven door Leverancier en Afnemer akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor Afnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Zonder daardoor in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren Producten en/of diensten.

 

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

 1. Leverancier kan niet eerder verplicht worden met de levering van de Producten te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.  Wanneer de Werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Leverancier niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Leverancier niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de Leverancier met Afnemer in overleg treden over wijziging van de Overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de Overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Leverancier zal Afnemer daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Leverancier heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Leverancier verrichte leveringen.
 3. Alle onkosten welke door Leverancier worden gemaakt ten verzoeke van Afnemer - waaronder begrepen extra kosten in verband met onvoorziene complicaties die onmiddellijk handelen vereisen en in redelijkheid door Leverancier zijn gemaakt ter voorkoming van (verdere) schade - komen geheel voor rekening van Afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 5 Kwaliteit en hoedanigheid van de Producten

 1. Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade of anderszins de gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de Producten waaronder het eventueel niet voldoen aan de vigerende technische eisen of normen van het land waar de Producten worden gebruikt, tenzij Afnemer en Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de Producten dienen te voldoen aan bepaalde (in het desbetreffende land geldende) vereisten, welke in de overeenkomst dienen te zijn vastgelegd.
 2. Afnemer is volledig verantwoordelijk voor de door haar aan Leverancier gegeven instructies terzake opmaak, teksten, etikettering, verpakking en andere specificaties van het Product en zal Leverancier terzake volledig vrijwaren.
 3. Tenzij Afnemer tevens eindgebruiker is van de Producten, garandeert Afnemer jegens Leverancier dat hij een afdoende kwaliteitsmanagement en “tracking & tracing” systeem, waarmee de doorlevering van de Producten exact kan worden geïdentificeerd teneinde onder meer product recalls te faciliteren, in zijn bedrijfsvoering heeft geïmplementeerd. Indien Afnemer hiermee in gebreke is, is zij jegens Leverancier zonder enige beperking aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van de niet beschikbaarheid van dergelijke systemen.
 4. Afnemer zal op eerste verzoek van Leverancier volledige en onvoorwaardelijke medewerking en toegang tot alle informatie, bedrijfsgebouwen, etc. verlenen indien zulks van belang is voor het kunnen uitvoeren van corrigerende (waaronder recall) maatregelen.
 5. Afnemer heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren Producten, opmaak, teksten, etikettering, verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van het Product.

 

 

Artikel 6 Levering

 1. Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer de afname weigert, bij de beoogde aflevering de facto de Producten niet in ontvangst kan of wil nemen of anderszins nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval verzend-, transport- en opslagkosten, aan Leverancier verschuldigd zijn.
 2. Overeengekomen (op)leveringstermijnen (of reparatietermijnen) kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Leverancier haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet Afnemer haar Schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen. Overschrijding van de levertijd kan Leverancier nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding van Leverancier.
 3. Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, gaat het risico voor de te leveren zaken op Afnemer over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Leverancier verlaten of Leverancier aan Afnemer heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald en dus feitelijk ter beschikking staan.
 5. Verzending, transport van de Producten vindt plaats voor rekening en risico van Afnemer en op een door Leverancier te bepalen wijze. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending, het transport of het lossen.
 6. Leverancier is gerechtigd verpakkingskosten bij Afnemer (als meerwerk) in rekening te brengen. Deze kosten hoeven niet altijd in prijsopgaven verwerkt te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat transport van de bestelde Producten door Leverancier zelf verzorgd zal worden, geschiedt dit voor haar risico. De transportkosten zijn in dat geval in de overeengekomen prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland of op de Waddeneilanden en in Zeeuws Vlaanderen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Eventuele hogere kosten, bijvoorbeeld voor een door Afnemer gewenste verzekering, komen ten laste van de Afnemer. Leverancier zal Afnemer over deze kosten informeren. De te bezorgen zaken worden zo dicht mogelijk bij het bezorgadres, op de verharde weg, naast de auto gelost. Assistentie bij verder transport is voor risico van Afnemer.
 8. Op verzoek van Afnemer kan levering worden beperkt tot bepaalde personen binnen de organisatie van Afnemer of op een andere locatie dan het vestigingsadres van Afnemer plaatsvinden. Leverancier zal, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, aan dit verzoek voldoen. Het niet voldoen aan dit verzoek en/of het ontbreken van een telefonische of Schriftelijke toestemming om incidenteel af te wijken van dat verzoek ontslaat Afnemer niet van zijn verplichtingen tot betaling van het gefactureerde bedrag.
 9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Afnemer, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan Afnemer te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Leverancier het recht de zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan. Afnemer moet Leverancier binnen een door Leverancier te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 10. Indien Afnemer na de in lid 8 bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Leverancier heeft dan het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door een Schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen of retour te zenden aan haar leverancier zonder dat hieruit voor Leverancier een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en/of rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Afnemer tot vergoeding van de volledige overeengekomen prijs, alsmede eventuele opslagkosten, kosten voor retourzending aan de leverancier, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Leverancier alsnog nakoming te vorderen.
 11. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Leverancier alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van Afnemer volledig heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd en zullen de kosten die deze vertraging voor Leverancier veroorzaakt (als meerwerk) op Afnemer worden verhaald. Indien Afnemer nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Leverancier tevens gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.
 12. Leverancier is gerechtigd Producten te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven Producten voor zover deze afwijkingen volgens usance in de branche algemeen geaccepteerd worden.
 13. Leverancier is gerechtigd af te wijken van het overeengekomen te leveren aantal tot een maximum van 5% (zegge: vijf procent).

 

 

Artikel 7 Verplichtingen Afnemer

 1. Afnemer dient ervoor te zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst of adequate advisering benodigde informatie, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
  2. de door Afnemer verstrekte gegevens juist en volledig zijn;
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten of schade voor Leverancier volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Leverancier in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Afnemer de gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Alle vragen, verzoeken, klachten etc. van Afnemer dienen Schriftelijk bij Leverancier ingediend te worden.
 4. Leverancier zal de door Afnemer verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Alle door Leverancier geleverde zaken mogen door Afnemer uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Leverancier of haar toeleveranciers afkomstige verpakking. Afnemer mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
 6. Indien Afnemer niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst en/of de advisering op te schorten tot het moment dat Afnemer wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van Afnemer.
 7. Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en Leverancier nalaat van Afnemer nakoming te verlangen, tast dit het recht van Leverancier om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 8. Afnemer moet de afgeleverde Producten zo spoedig mogelijk, en ten laatste binnen 2 (zegge: twee) werkdagen na aflevering, aan een deugdelijke ingangscontrole onderwerpen.

 

 

Artikel 8 Facturering, Betaling, verzekering, opschorting en incasso

 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 (zegge: vijftien) dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Leverancier opgegeven bankrekening.
 2. Het indienen van een klacht of enige andere twijfel over de levering is geen reden tot opschorting van de betalingsverplichting door Afnemer.
 3. Na het verstrijken van 30 (zegge: dertig) dagen na de factuurdatum is Afnemer in verzuim zonder dat een verdere schriftelijke ingebrekestelling is vereist; Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% ( één en een half procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
 4. Is Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Afnemer.
 5. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Leverancier is jegens Afnemer te allen tijde gerechtigd om eventuele vorderingen op Afnemer van welke aard ook te verrekenen. Enig beroep op verrekening of opschorting door Afnemer is expliciet uitgesloten, behoudens schriftelijke toestemming van Leverancier.
 7. Leverancier is gerechtigd openstaande facturen bij haar kredietverzekeraar te melden en eventueel over te dragen aan een derde partij.

 

 

Artikel 10 Tekortkoming in de nakoming en opschorting Leverancier

 1. Leverancier heeft altijd het recht door een Schriftelijke verklaring aan Afnemer elke Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zulks ter keuze van Leverancier, zonder enige nadere ingebrekestelling zonder dat Leverancier op enigerlei wijze tot enige vergoeding jegens Afnemer is gehouden, in de navolgende gevallen::
  1. Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag of eigen aangifte tot zijn faillissement is gedaan;
  2. indien Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. indien Afnemer toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt;
  4. indien Afnemer wordt ontbonden of haar activieiten op enige andere wijze komen te eindigen;
  5. indien bij Afnemer executoriaal beslag wordt gelegd;
  6. indien Afnemer onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  7. indien Afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest;
  8. indien Afnemer enige verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of niet volledig nakomt;
  9. indien Leverancier na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis komen met betrekking tot Afnemer en deze omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen jegens Leverancier niet zal nakomen;
  10. indien de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  11. indien door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  12. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is;
  13. indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd;
  14. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Leverancier opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 2. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer in alle gevallen onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 3. Indien Afnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Afnemer in rekening gebracht. Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 5. Indien Afnemer een geplaatste Order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Afnemer in rekening worden gebracht. In ieder geval zal Afnemer verantwoordelijk zijn voor alle kosten, waaronder en niet beperkt tot en ongeacht de houdbaarheid, van op naam gestelde Producten, bijbehorende basis- en verpakkingsmaterialen. Bij annulering van de bestelling om welke reden dan ook, zal te allen tijde tenminste 20% (zegge: twintig procent) van de prijs van de bestelling verschuldigd zijn door Afnemer aan Leverancier, zijnde de vergoeding voor de variabele en vaste kosten. Indien de goederen reeds door Leverancier zijn ingekocht, behoudt hij het recht de uitvoering in natura na te streven.
 6. Afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de Overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing op de Overeenkomst met de consument
 7. Indien Afnemer de Overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen kan Afnemer een overeenkomst alleen dan als voortijdig ontbonden beschouwen indien Leverancier dit schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is gerechtigd aanvullende voorwaarden aan de ontbinding te koppelen.
 8. Indien de ontbinding door Afnemer aan Afnemer toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Leverancier behoudt zich het uitsluitend eigendom van alle krachtens de Overeenkomst geleverde en nog te leveren Producten voor tot het tijdstip waarop Afnemer al zijn (betalings-)verplichtingen, waaronder in ieder geval de vorderingen als genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, aan Leverancier deugdelijk en volledig heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de Producten, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Afnemer uit hoofde van doorlevering van Producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust en zolang Afnemer de daarmee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Leverancier niet volledig heeft voldaan, mag Afnemer de Producten niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen, noch is Afnemer gerechtigd deze Producten te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aan derden ter beschikking te stellen of, anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan Leverancier toebehorende zaak. Afnemer moet Leverancier direct Schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. Afnemer moet de Producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Leverancier bewaren. Afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Leverancier op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 6. Leverancier is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier. Afnemer verleent Leverancier of door Leverancier daartoe ingeschakelde derden hiervoor een onherroepelijke volmacht. Voor een Consument betreft dit Schriftelijk herroepelijke volmacht. Dit geldt onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 7. Bij overtreding door een Afnemer is Leverancier te allen tijde bevoegd (haar verplichtingen uit) de Overeenkomst op te schorten of zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring, te ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 8. Ingeval van overtreding door een Afnemer van het bepaalde in dit artikel zal deze aan Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van tweemaal de factuurwaarde van de betrokken zaken.
 9. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier: alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan Leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Leverancier geleverde Producten te verpanden aan Leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te merken als het eigendom van Leverancier en op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
 10. Leverancier is gerechtigd om zaken die Leverancier van en voor de Afnemer onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Leverancier besteed heeft ter uitvoering van Orders van voornoemde Afnemer, onverschillig of deze Orders betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de Afnemer, tenzij de Afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van Afnemer of Leverancier heeft Leverancier het recht de Overeenkomst door een Schriftelijke verklaring aan Afnemer te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: een niet-toerekenbare tekortkoming van Leverancier, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Leverancier.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Leverancier en/of Afnemer of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, ongeval, natuurverschijnselen e.d., door wegblokkades, weersomstandigheden e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals internetstoringen of stroomstoringen of activiteiten van derden waardoor het automatiseringssysteem van Afnemer niet (volledig) functioneert, ongeacht of de overmacht plaatsvindt bij Leveranciers, haar toeleveranciers of de door haar ingeschakelde derden.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de Overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet Afnemer in ieder geval zijn verplichtingen jegens Leverancier tot aan dat moment nakomen.
 5. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 

Artikel 13 Garanties, onderzoek, reclames en verjaringstermijn

 1. Leverancier zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen en diensten naar behoren en conform de in haar branche in Nederland geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 2. Leverancier staat er voor in dat de zaken en diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften in Nederland. waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken diensten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 3. Leverancier is verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
 4. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van maximaal 2 (zegge: twee) werkdagen na levering, welke termijn geldt voor zowel zichtbare als onzichtbare gebreken, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, doch te allen tijde tot de voormelde garanties van Leverancier, tenzij anders wordt vermeld.
 5. Het Product is voor risico van Afnemer vanaf de levering, zelfs al is het eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft Afnemer de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die al dan niet aan Leverancier kan worden toegerekend.
 6. Afnemer is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Leverancier de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Leverancier er terstond Schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. In alle gevallen is de uiterste termijn voor een kennisgeving beperkt tot de in lid 4 van dit artikel vermelde termijn. De kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. De prestatie van Leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien Afnemer de in lid 1 van dit artikel vermelde kennisgeving niet binnen de in lid 4 vermelde termijn aan Leverancier heeft gedaan, het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 8. Indien Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de in lid 2 vermelde termijn, dan komt Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de geleverde goederen en/of diensten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn waaraan Afnemer geen rechten kan ontlenen.
 10. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na Schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, ter keuze van Leverancier, vervangen dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Afnemer voldoen. In geval van vervanging is Afnemer gehouden om de vervangen Producten aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft. In het geval van een vervangende vergoeding is deze vergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal de door Afnemer betaalde koopprijs voor de desbetreffende goederen van Leverancier. Indien Afnemer de zaken nog niet aan Leverancier heeft betaald, is Leverancier aan Afnemer ook geen vergoeding verschuldigd.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van Afnemer.
 12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Afnemer in rekening gebracht worden.
 13. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik vanaf de levering, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Afnemer en/of door derden wanneer, zonder Schriftelijke toestemming van Leverancier, Afnemer of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen. Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 14. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 15. De levering, waartegen Afnemer reclameert, moet totdat Leverancier deze bezwaren heeft kunnen onderzoeken in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.
 16. Tegen schades en gebreken tot 2% (zegge: twee procent) van de factuurwaarde van de levering en bedragen onder € 20,- (zegge: twintig euro), kan geen bezwaar worden gemaakt Slechts grove verschillen in gewicht, inhoud, maat, kleur(stelling) en/of kwaliteit van de Producten worden als een gebrek beschouwd.
 17. Het recht op reclame van Afnemer vervalt, indien de geleverde Producten geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt. geval als bedoeld in artik

el 18 lid 1 is

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Leverancier gegeven of wettelijke garanties aanvaardt Leverancier geen enkele aansprakelijkheid, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Leverancier slechts aansprakelijk voor directe toerekenbare schade. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer, daaronder begrepen de aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Afnemer is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Leverancier aansprakelijk is voor door Afnemer geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Leverancier altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Leverancier gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Leverancier te allen tijde beperkt tot maximaal het gefactureerde en door Afnemer aan Leverancier daadwerkelijk betaalde bedrag voor de desbetreffende verrichte Werkzaamheden (arbeid) of de desbetreffende geleverde zaken.
 5. Afnemer moet Leverancier uiterlijk binnen 6 (zegge: zes) maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. Na deze termijn komt iedere aansprakelijkheid van Leverancier te vervallen door verjaring.
 6. Leverancier is nimmer aansprakelijk en Afnemer kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Leverancier verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. door fouten of onvolledigheden in, rexpectievelijk niet of niet tijdige aanlevering van, de door of namens Afnemer aan Leverancier verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens Afnemer;
  5. als gevolg van de keuze van Afnemer die afwijkt van wat Leverancier adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. door de keuze die Afnemer ten aanzien van de te leveren Producten heeft gemaakt;
  7. doordat door of namens Afnemer reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leverancier.
  8. als gevolg van door Afnemer of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen
  9. het beschadigen van materialen op de locatie waar de Producten moeten worden geleverd.
 7. Afnemer is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Leverancier daartoe volledig.
 8. Afnemer vrijwaart Leverancier uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, tot vergoeding van enige schade.
 9. Het bepaalde in lid 7 geldt eveneens voor door Leverancier eventueel ingeschakelde derden.
 10. Leverancier heeft te allen tijde het recht, zelf over te gaan tot herstel van materiele schade die Afnemer heeft geleden of stelt te hebben geleden, zonder dat Leverancier met dit herstel enige aansprakelijkheid erkent. Afnemer heeft de plicht Leverancier ter zake met een termijn van tenminste 4 (zegge: vier) weken in gebreke te stellen en de gelegenheid te bieden alle eventuele materiële schade te herstellen en/of beperken, welke termijn wordt verlengd met de tijd die nodig is voor een onderzoek door deskundigen, alvorens Leverancier geacht kan worden in verzuim te verkeren, zulks onverminderd de rechten van Leverancier uit de wet of deze Algemene Voorwaarden. Indien Afnemer Leverancier deze gelegenheid niet heeft geboden, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Leverancier of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Leverancier Afnemer vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Afnemer.
 12. Indien Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien Leverancier door derden, waarvoor Afnemer Leverancier heeft gevrijwaard, mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer. Voorts is Afnemer verplicht om zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikellid voldoende te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven.
 14. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor een Consument indien en voorzover voor zover de wet aan de Consument een ruimer aansprakelijkheidsrecht jegens Leverancier toekent, alsdan echter slechts tot het minimale wettelijk recht van de Consument.

voortvloeien uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst. Vschadevergoeding met deze oorzaak bij Afnemer  in rekening gen

Artikel 15 Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

 1. Alle informatie in welke vorm dan ook die partijen in verband met de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst uitwisselen of al hebben uitgewisseld waarin zij elkaar over en weer inzage verstrekken of hebben verstrekt of waarmee zij worden dan wel zijn geconfronteerd, wordt door partijen als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deze informatie wordt aangeduid als Vertrouwelijke Informatie.
 2. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, kopiëren, of opslaan voor een ander doel dan waarvoor deze aan hen is verstrekt.
 3. Het staat partijen niet vrij om de Vertrouwelijke Informatie op één of andere wijze aan derden te verstekken, tenzij zij daartoe schriftelijke toestemming van de ander hebben gekregen.
 4. Voorts verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst de beschikking zullen hebben over de Vertrouwelijke Informatie.

 

 

Artikel 16 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van Afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen Overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in artikel 6:191 BW, na verloop van 1 (zegge: één) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken worden geleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

 

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Leverancier is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Leverancier vervaardigde werken c.q. de door Leverancier geleverde Producten en de hieraan ten grondslag liggende door Leverancier vervaardigde bescheiden e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Leverancier voor behouden.
 3. Door het verstrekken van gegevens aan Leverancier verklaart Afnemer dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 4. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook geanonimiseerd voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 18 Geschillen

 1. Op een Overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier is alleen en uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Afnemer, respectievelijk indien Afnemer buiten Nederland is gevestigd, aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar Afnemer is gevestigd.
 3. Afnemer en Leverancier zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 19 Deponering

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze Algemene Voorwaarden, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Leverancier.

WordPress Video Lightbox Plugin